88 88 88 88 - Vi sidder klar til at hjælpe

Kreditkøbsbetingelser

KREDITKØBSBETINGELSER (forbruger)

2018


§ 1 OMFANG
Nærværende kreditkøbsbetingelser er en del af kreditkøbsaftalen omhandlende de på forsiden angivne produkter (herefter produkter). Endvidere udgør Standardiserede Europæiske Forbrugerkreditoplysninger (SEF) og amortisationsplan en integreret del af aftalegrundlaget mellem debitor og L’EASY A/S (3C RETAIL A/S - herefter L’EASY A/S). Betingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem L’EASY A/S og debitor medmindre andet følger nedenfor.
Ved finansiering forbeholder L’EASY A/S sig ret til en endelig kreditvurdering. L’EASY A/S gør gældende, at L’EASY A/S i henhold til ”Hvidvaskloven” er forpligtet til at få forevist, samt dokumentere legitimation.


§ 2 EJENDOMSRET
Debitor besidder fra leveringsdagen ejendomsretten til produkterne, herunder alle tilbehørsdele, m.v. der måtte tilføjes, eller erstatte dele af produkterne under kreditkøbsaftalens løbetid. L’EASY A/S har ikke taget ejendomsforbehold i produkterne. Debitor er berettiget til at råde retligt over produkterne, tilbehør, m.v. fra leveringsdagen.

 

§ 3 YDELSEN
Som vederlag for kreditkøbet af produkter betaler debitor ydelse bagud hver måned, hvis størrelse og forfaldstid fremgår af kreditkøbsaftalen.
Ydelsen består af renter og afdrag.

Debitorrenten fremgår af kontraktens forside og kræves, fra levering af produkter, af den til enhver tid værende restgæld. Renten tilskrives månedligt (renters rente) og beregnes på grundlag af restgælden ultimo i måneden.

Afdrag betales til nedbringelse af det samlede beløb, som specificeret i kreditkøbsaftalen.

 

Som del af ydelsen betaler debitor moms, skatter, afgifter, kreditpolitiske reguleringer eller andet, som måtte blive pålagt af myndighederne. Ved ændringer heri kan L’EASY A/S justere ydelsen uden varsel.

Ved fejl, bortkomst eller beskadigelse af produkter, som ikke skyldes L’EASY A/S’ forhold, er debitor ikke berettiget til at udeblive med betaling af ydelsen.

Debitor har ret til på anmodning til enhver tid uden omkostninger, at modtage en opgørelse over skyldige betalinger, betalingstidspunkter og rentespecifikation, i form af en amortisationsplan.

 

§ 4 BETALINGSBETINGELSE OG GEBYRER
Betaling af ydelsen skal ske enten via netbank, indbetalingskort med et pt. månedligt betalingsgebyr på kr. 40,00, eller via Betalingsservice med et pt. månedligt betalingsgebyr på kr. 20,00. Ved udenlandske overførsler vil debitor blive opkrævet et gebyr på pt. kr. 40,00 pr. transaktion. ÅOP i kontrakten er angivet som om debitor betaler via netbank, medmindre andet er angivet i kreditkøbsaftalen.
ÅOP er beregnet under forudsætning af, at renter og omkostninger forbliver uændrede.

 

Debitor er ansvarlig for, at betaling rettidig sker til L’EASY A/S. Indbetalingskort vil ikke automatisk blive fremsendt. Bortkomst af indbetalingskort/opkrævninger fra L’EASY A/S betragtes således ikke som grundlag for betalingsudsættelse.

 

Indbetalinger fra debitor anvendes til nedskrivning af L’EASY A/S´ tilgodehavende i følgende rækkefølge: Gebyrer – renter – omkostninger – afdrag mv.

 

Ved forsinket betaling af ydelse eller andre skyldige ydelser jf. kreditkøbsaftalen, skal debitor betale morarente. Morarenten beregnes med samme rentesats, som findes på kontraktens forside – dog beregnes morarentesatsen i de rentefrie måneder/kontrakter i henhold til rentelovens § 5, stk. 1 jf. nedenstående afsnit om RENTE- OG/ELLER BETALINGSFRIE MÅNEDER. Morarenten beregnes af den til enhver tid værende restgæld fra misligholdelsestidspunktet inkl. rente. Renten tilskrives månedligt (rentes rente). Rykker- og påkravsgebyrer tilskrives jf. den til enhver tid gældende rentelov, pt. kr. 95,00 i rykkergebyr og kr. 95,00 i inkassogebyr. Ved betalingsmisligholdelse vil manglende indbetaling kunne indkræves ved retslig inkasso - herunder ved betalingspåkrav, tvangsauktion og konkursbehandling - samt medføre registrering i RKI.
A: ÆNDRING AF GEBYRER
De til enhver tid gældende gebyrsatser kan ses på www.leasy.dk.
L’EASY A/S kan ændre vilkår og gebyrsatser jf. § 4 med et varsel på mindst 1 måned.
Ændringerne varsles ved offentliggørelse på L’EASY A/S’ hjemmeside, ved fremsendelse af skriftlig meddelelse eller som tekst på betalingsoversigten fra Nets A/S (tidligere PBS). Væsentlige ændringer varsles dog ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse.
Ændringer, der ikke er til ugunst for kunden, kan ske uden varsel ved offentliggørelse på L’EASY A/S’ hjemmeside.
Ændring af éngangsgebyrer, herunder oprettelsesgebyr, leveringsgebyr mv. kan ske uden varsel ved indførelse i L’EASY A/S´gebyroversigt.

 

§ 5 LEVERING OG RISIKO
L’EASY A/S leverer til adresser i Danmark (ikke Grønland og Færøerne) og kun til brofaste øer. Levering sker til adressen angivet i kreditkøbsaftalen. Datoen, som er angivet af debitor ved underskrivelse af kreditkøbsaftalen, er leveringsdatoen. Leverer L’EASY A/S ikke på det tidspunkt, som på forhånd er oplyst til kunden, er kunden ikke berettiget til at kræve kompensation herfor.

L’EASY A/S installerer produkter til eksisterende og lovlige installationer. L’EASY A/S kan forlange ulovlige forhold udbedret for debitors regning og risiko før installation.


Ved levering af produkter skal debitor straks undersøge disse og ved fejl eller mangler reklamere til L’EASY A/S umiddelbart efter.

Modsætter debitor sig levering, f.eks. ved ikke at møde op eller at lovlig installation ikke er muligt, er L’EASY A/S berettiget til at kræve erstatning jf. L’EASY A/S’ gebyrsatser på www.leasy.dk eller jf. dansk rets almindelige regler.

Efter levering påhviler ansvar og risiko for produkter alene debitor.

 

A. LEVERINGSANSVAR VED INSTALLATION
Hvis de allerede eksisterende installationer ikke er i overensstemmelse med de krav, som stilles for tilslutning af hårde hvidevarer: Enhver skade, der som følge heraf måtte opstå på de hårde hvidevarer, bygninger og installationer, er debitors ansvar og risiko. L’EASY A/S opfordrer debitor til - inden de hårde hvidevarer benyttes - at få installationen bragt i lovlig stand af en autoriseret installatør.

 

B. LEVERING
Hvis debitor har udtrykt ønske om selv at installere/pakke produktet ud: Enhver skade, der som følge heraf måtte opstå på de produkter, bygninger og installationer, er debitors ansvar og risiko.

 

C. LEVERING OG INSTALLERING
Debitor ønsker levering og installering: Modtager debitor ikke de pågældende varer, eller er disse ikke i overensstemmelse med kreditaftalen, kan debitor tage retsmidler i anvendelse overfor L’EASY A/S jf. kreditaftalelovens § 20. Kravet kan dog ikke overstige hvad L’EASY A/S har modtaget i betaling fra debitor.


§ 6 IKRAFTTRÆDEN OG INDFRIELSE
Kreditkøbsaftalen træder i kraft ved levering.

Tilbud om at indgå denne kreditkøbsaftale er gældende 14 dage regnet fra debitors modtagelse af kreditkøbsaftalen.

Debitor kan ved henvendelse til L’EASY A/S til enhver tid helt eller delvist indfri kreditkøbsaftalen og derved opnå forholdsmæssig nedsættelse af kreditkøbsomkostninger jf. kreditaftalelovens § 26.

 

§ 7 DEBITORS ANSVAR
Udover debitors betalingsforpligtelser har debitor følgende ansvar:

 

A. ANVENDELSE
Debitor er ansvarlig for, at såvel offentlige love og private forskrifter, der gælder for anvendelsen af produkter, overholdes og at eventuel fornøden tilladelse indhentes/opretholdes.

 

B. UNDERRETNING
Debitor skal meddele L’EASY A/S om eventuelle fejl og mangler ved produkter umiddelbart efter manglerne er/burde være opdaget af debitor.

I tilfælde af berettiget reklamation får Debitor ingen reduktion i ydelsen før produktet har været ude af funktion i over 21 arbejdsdage efter debitor har underrettet L’EASY A/S herom. L’EASY A/S kan beslutte at stille tilsvarende produkter til rådighed for debitor indtil produkter igen er funktionsdygtige.

Debitor skal meddele L’EASY A/S adresseændring.

 

§ 8 SÆLGERS ANSVAR
L’EASY A/S er ikke forpligtet til at håndtere produkter, herunder yde service, udbedring, reparation eller afhentning udenfor L’EASY A/S´ forretningsområde (se www.leasy.dk). Debitor betaler for transport af produkter udenfor forretningsområdet og til L’EASY A/S.

 

A. UDBEDRING
L’EASY A/S er forpligtet til at udføre udbedring, hvis der er tale om en oprindelig mangel ved produktet, som medfører, at produktet på tidspunktet for levering ikke var funktionsdygtigt eller intakt.

Reklamation skal ske senest 2 år fra leveringsdagen eller indenfor produktets garantiperiode for at forpligte L’EASY A/S til at foretage udbedring.

Udbedring af forhold som skyldes debitors behandling, herunder skødesløshed eller fejlagtig behandling, hærværk, naturskade, netværksfejl, batterier eller andet forbrugsmateriale, eventuelt til fjernbetjeninger m.v. er ikke omfattet af L’EASY A/S´ forpligtelse til udbedring.

L’EASY A/S forbeholder sig retten til, til enhver tid, at søge udbedring før en eventuel ombytning. L’EASY A/S kan ombytte produkter med tilsvarende produkter efter L’EASY A/S' vurdering.

 

B. FØLGESKADER
L’EASY A/S kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader, som følger af at produkter, tilbehørsdele m.v. ikke fungerer som forudsat, evt. på grund af mangelfulde installationer, tilslutninger, antenne- eller modtagerforhold, eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste m.m.

 

C. PRODUKTANSVAR
L’EASY A/S´ ansvar for skade på debitor, debitors gods, tredjemand eller tredjemands gods m.v. begrænses til forhold der skyldes grov uagtsomhed fra L’EASY A/S´ side, samt ansvar fastsat i almindelige, ufravigelige erstatningsregler. Indirekte tab og følgeskader dækkes ikke af L’EASY A/S.

I fald at skade påføres tredjepart, skal debitor straks underrette L’EASY A/S, og medvirke til sagens opklaring, herunder skal L’EASY A/S have ret til at besigtige skaden.

Ved skader på enhver form for lagringsmedier, (f.eks. audio-/videokassetter, datatapes, CD-rom, DVD, m.m.), som følge af fejl ved produkter, er L’EASY A/S' erstatningsansvar begrænset til værdien af tilsvarende uindspillet lagringsmedie.


§ 9 OPSIGELSE VED MISLIGHOLDELSE
L’EASY A/S kan opsige kreditkøbsaftalen og kræve at debitor indfrier kreditkøbsaftalen i tilfælde af at:


1. Debitor undlader at betale forfaldne kreditkøbsydelser eller andre skyldige beløb rettidigt.


2. Debitor afgår ved døden, går konkurs, standser sine betalinger, søger gældssanering eller akkord, eller debitor på nogen anden måde væsentligt forringer sin formuestilling eller betalingsevne, herunder bliver udsat for retslige skridt fra tredjemand.


3. Debitor misligholder andre aftaler af enhver art indgået med L’EASY A/S eller koncernforbundne selskaber.


4. Debitor giver eller har givet urigtige eller mangelfulde oplysninger på spørgsmål som har betydning for indgåelsen af kreditkøbsaftalen, eller optræder i strid med forudsætningerne for indgåelsen, eller på anden måde optræder illoyalt over for L’EASY A/S.


Aftalen kan opsiges, såfremt debitor ikke senest 10 dage efter opfordring hertil, har bragt misligholdelsen til ophør eller stillet behørig sikkerhed fastsat af L’EASY A/S.

Hvis kreditkøbsaftalen opsiges af en eller flere af de ovennævnte årsager, fritages debitor således ikke for sin betalingsforpligtelse i forhold til den indgåede kreditkøbsaftale.

 

§ 10 OVERDRAGELSE

L’EASY A/S er berettiget til at overdrage kreditkøbsaftalen til tredjemand.

Debitor er i disse tilfælde pligtig til at opfylde kreditkøbsaftalen overfor tredjemand såfremt overdragelsen er oplyst til debitor.

 

§ 11 FORTRYDELSESRET

A. FORTRYDELSESRET
Debitor har ret til at træde tilbage fra kreditkøbsaftalen uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor debitor eller en af debitor angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse.

Debitor har mulighed for at fortryde dele af købet, dog refunderes leveringsomkostninger ikke ved delvis fortrydelse.

For at udøve fortrydelsesretten skal debitor meddele L’EASY A/S sin beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved brev eller e-mail). Debitor kan benytte den standardfortrydelsesformular, som udleveres sammen med kontrakten.
Standardfortrydelsesformularen kan også downloades på L’EASY A/S’ hjemmeside www.leasy.dk.

Debitor har også mulighed for at meddele L’EASY A/S sin beslutning om at fortryde denne aftale ved at ringe på telefon 88 88 88 88.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis debitor sender sin meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

B. FØLGE AF FORTRYDELSE
Hvis debitor fortryder denne aftale, refunderer L’EASY A/S alle betalinger modtaget fra debitor, senest 14 dage fra den dato, hvor L’EASY A/S har modtaget meddelelse om debitors beslutning om at fortryde kreditkøbsaftalen.

L’EASY A/S gennemfører en tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som debitor benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre debitor udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges debitor ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

L’EASY A/S afhenter varerne hos debitor, uden yderligere omkostninger for debitor. Hvis debitor ønsker at benytte en anden form for returnering, skal debitor selv afholde omkostningerne hertil.

Debitor hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på. L’EASY A/S forestår vurderingen af en eventuel værdiforringelse.

L’EASY A/S foretager ikke refundering af leveringsomkostninger som følge af delvis fortrydelse for enkelte varer af det samlede køb.

 

C. DEBITOR KAN IKKE GØRE FORTRYDELSESRETTEN GÆLDENDE I FØLGENDE TILFÆLDE:
- Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen.

- Levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen.

- Aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos debitor, som debitor på forhånd udtrykkeligt har anmodet om.

- Levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som debitor har brudt plomberingen på.

- Når en tjenesteydelse er blevet fuldt udført, når udførelsen blev påbegyndt med debitors accept.

- Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med debitors forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at debitor dermed mister sin fortrydelsesret.


§ 12 PERSONDATAPOLITIK OG VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSINGER

Der henvises til den for L’EASY til enhver tid gældende privatlivspolitik, som findes her: https://www.leasy.dk/vaerd-at-vide/privatlivspolitik.

 

§ 13 MARKEDSFØRING

Debitor modtager kun nyhedsbreve pr. e-mail, når debitor har afkrydset feltet "ja tak" under et køb på vej mod kassen eller udfyldt en tilmeldingsformular. Nyhedsbrevet modtages 4-6 gange om måneden og indeholder de bedste og mest aktuelle tilbud inden for elektronik, hvidevarer, husholdning, bolig, fritid - tips til hverdagen, konkurrencer, inspiration og ny viden om varerne.

Debitor kan frabede sig at modtage flere henvendelser ved at kontakte L’EASY eller ved at afmelde henvendelser via linket i mailen.

 

§ 14 KLAGEADGANG

Debitor har mulighed for at få behandlet en klage (ved skriftlig henvendelse) til:

L’EASY A/S
Østre Stationsvej 1-5
5000 Odense C

Eller

Leasy@leasy.dk

Debitor har også mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet eller Forbrugerombudsmanden. Se mere på www.forbrug.dk eller kontakt Forbrugerombudsmanden på tlf. 41 71 51 51.

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
Klagen indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Henvis til leasy@leasy.dk i forbindelse med din klage.

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med L’EASY A/S´ virksomhed, som hovedsageligt består af tilbud om kontantlån eller salg af produkter på kredit.

Retsforholdet afgøres efter dansk ret.

Kreditvurdering

Debitor har, ved kreditvurdering, mulighed for at få oplyst, hvad der ligger til grund for vurderingen, ved skriftlig henvendelse til:

Leasy@leasy.dk

 

§ 15 MANGLER VED VAREN

I tilfælde af mangler ved varen, finder købelovens mangelsregler anvendelse.

 

§ 16 BETALINGSFRIE MÅNEDER
Såfremt debitor har aftalt betalingsfrie måneder jf. kontraktens forside, skal der ikke betales ydelse i de valgte betalingsfrie måneder. Se den udleverede amortisationsplan.

 

§ 17 RENTEFRI(E) MÅNED(ER)/KONTRAKT(ER)

Såfremt debitor har aftalt rentefri(e) kontrakt/måneder jf. kontraktens forside, skal der ikke betales rente i de rentefrie måneder. Se den udleverede amortisationsplan.

Ved forsinket betaling af ydelse eller andre skyldige ydelser jf. kreditkøbsaftalen, skal debitor betale morarente. Morarenten beregnes i henhold til rentelovens § 5, stk. 1. Morarenten beregnes af den til enhver tid værende restgæld fra misligholdelsestidspunktet. Renten tilskrives månedligt.

 

Om L’EASY

Det er mere end 30 år siden, vi tog imod den første ordre på telefonen, og siden er det gået stærkt. Internettet har gjort det nemt, og handler du hos L’EASY, bliver det endnu nemmere. Peter leverer og installerer nemlig elektronik og hvidevarer til glade kunder.

Læs mere om L’EASY >>

Velkommen til kundeservice

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål. Klik på den kategori, dit spørgsmål handler om.

Vi har åbent døgnet rundt

Det er helt enkelt at bestille hos L'EASY – bare ring til os på telefon 88 88 88 88 eller bestil direkte i webshoppen. 

Vores telefoner er åbne alle ugens 7 dage fra kl. 8 - 19. Efter kl. 19 kan du lægge en besked, så kontakter vi dig hurtigst muligt. Vores webshop er åben døgnet rundt – så her kan du bestille, præcis når det passer dig!

Bestil på telefonen

Når du ringer 88 88 88 88, kan du vælge, hvilken afdeling du vil i kontakt med. Tryk 1, hvis du vil tale med en salgskonsulent.

Salgskonsulenten hjælper med at finde det produkt, der passer bedst til dig. Du kan bestille med det samme, og I aftaler også, hvornår Peter skal levere og installere dine varer.

Bestil i webshoppen

I vores webshop kan du stille og roligt finde de produkter, du søger. Bestil ved at trykke ”Læg i indkøbskurv” og følg vejledningen. Det er helt enkelt – og du kan hele tiden se, hvor langt du er i bestillingsprocessen.

Du har ikke købt noget, før du trykker ”Godkend” på sidste side i bestillingsprocessen. Du kan også altid slette de varer, du har lagt i din indkøbskurv.

Vi ekspederer som udgangspunkt din bestilling samme dag, vi modtager den. Når du bestiller i webshoppen, kontakter vi dig efterfølgende for at aftale, hvornår Peter skal levere og installere dine varer.

Vi leverer selvfølgelig hurtigst muligt, og sammen finder vi det tidspunkt, der passer dig bedst.

Vi leverer til alle brofaste områder i Danmark.

Luk

Hvornår passer det dig?

Uanset hvordan du bestiller og betaler - så aftaler vi et tidspunkt, hvor Peter leverer og installerer dine varer. Vi leverer hurtigst muligt, og sammen med dig finder vi den tid, der passer bedst.

Du betaler et leverings- og installationsgebyr på kr. 295-795. Hvis du køber flere produkter ad gangen, betaler du naturligvis kun ét gebyr - det dyreste - og sparer de øvrige.

Vi leverer til alle brofaste områder i Danmark.

Vi leverer direkte hjem til dig

Du slipper for at tænke på hjemtransport – vi leverer direkte hjem til dig. 

Hvis du har valgt at betale kontant, 12 mdr. rentefri (første måneds afdrag), eller der er aftalt en udbetaling på et finansieret køb, skal du betale det aftalte beløb kontant ved levering.

Når Peter kommer, kører han varerne ind, pakker dem ud og installerer dem til bestående lovlige installationer. Peter tager emballagen med retur – og hvis du ønsker det, tager han også dit gamle produkt med, så du sparer en tur på genbrugsstationen.

Du skal selv være hjemme, når Peter kommer – og hvis du har valgt at købe med finansiering, vil vi bede dig om at have følgende klar:

- De seneste 3 måneders lønsedler
- Foto ID (kørekort, pas e. lign.)
- Sygesikringsbevis

Du kan også selv afhente dit køb

Du kan spare gebyret til levering og installering, hvis du selv henter dit køb på et af vores tre lagre i Odense, Brøndby eller Hobro.

Hvis du selv vil hente dit køb, skal du bestille på telefon 88 88 88 88 og aftale med salgskonsulenten, hvor og hvornår du helst vil hente.

Lageradresser:

Østergade 54
5000 Odense C
Mandag - fredag
Lørdag & søndag: Lukket

Vallensbækvej 18C
2605 Brøndby
Mandag - fredag
Lørdag & søndag: Lukket

Tåsingevej 12B
9500 Hobro
Mandag - fredag
Lørdag & søndag: Lukket

Luk

Betalingsformer

Hos L'EASY bestemmer du selv, hvordan du vil betale. Du kan vælge mellem:
- Kontant betaling, hvor du betaler hele beløbet på én gang.
- 12 mdr. rentefri, hvor du betaler over 12 mdr. med 0 % i rente.
- Finansiering, hvor du deler betalingen over en længere periode.
- Leje, hvor du kan returnere produktet, når du ikke længere har brug for det. Går produktet i stykker i lejeperioden, reparerer eller ombytter vi produktet uden merpris.

Kontant betaling

Du kan vælge at betale kontant – altså hele beløbet på én gang.
Vores kontantpriser er opgivet ekskl. levering og installation, men du betaler også et leverings- og installationsgebyr på kr. 295-795. Hvis du køber flere produkter ad gangen, betaler du naturligvis kun ét gebyr - det dyreste - og sparer de øvrige.

12 mdr. rentefri

Du kan dele din betaling op i 12 rater og betale over et år. Oprettelsen koster kun kr. 495,-, og du betaler 0 % i rente. Første rate betaler du ved levering, og dine månedlige betalinger er inkl. oprettelse, levering og installation.

Finansiering over en længere periode
Med finansiering deler du din betaling op i små, overskuelige rater og betaler over en længere periode. Du slipper for store éngangsudgifter, men bevarer overblikket over din økonomi med små faste månedlige ydelser. Du vælger selv løbetiden på din kontrakt afhængigt af, hvilken månedlig ydelse du foretrækker.

Ud over dit køb betaler du også et leverings- og installationsgebyr på kr. 295-795. Hvis du køber flere produkter ad gangen, betaler du naturligvis kun ét gebyr - det dyreste - og sparer de øvrige. Dine månedlige betalinger er inkl. oprettelse, levering og installation.
På alle produkter finder du oplysninger om afbetalingsperiode, kreditkøbsomkostninger og ÅOP. Ønsker du en kortere afbetalingsperiode, beregner vi den gerne for dig.

Leje fra 12 mdr.

Du kan også leje produkter hos L'EASY, og hos os er den korteste lejeperiode kun 12 måneder. Det er dog ikke alle typer produkter, vi lejer ud. Se, om der er opgivet en lejepris på det produkt, du ønsker at leje, eller ring til os på 88 88 88 88 og hør nærmere. Lejepriser er inkl. levering og installation. Der kommer et oprettelsesgebyr oveni.

Luk

Fortrydelsesret

Hvis du skifter mening eller fortryder dit køb, har du altid 14 dages fortrydelsesret fra leveringstidspunktet. Du skal bare kontakte os, så afhenter vi produktet. Vi kræver blot, at produktet returneres i samme stand, som det blev leveret.

Hvis tilbehøret til lyd- eller billedoptagelser er taget i brug, kan det dog IKKE returneres. Der skal derfor betales et beløb, som dækker værdien af tilbehøret. Beløbet kan du få oplyst på telefon 88 88 88 88.

På mobiltelefoner og mobilabonnementer vil der i nogle tilfælde være andre regler i forbindelse med fortrydelsesret. Se betingelser i forbindelse med dit mobilabonnement eller mobiltelefon.

Spørgsmål til brugen af dit produkt?

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du bruger dit produkt, er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan også ringe direkte til vores leverandørers telefonsupport, hvor der sidder produktuddannede medarbejdere klar til at hjælpe dig.

Bemærk – du kan ikke fejlmelde dit produkt hos leverandørerne, men du kan få hjælp til brugen af produktet.

Du kan finde en liste over leverandørernes telefonsupport her.

Problemer med dit produkt?

Hvis du oplever fejl eller problemer med dit produkt, vil vi meget gerne hjælpe dig. Men bemærk - måske kan du spare både tid og penge ved at undersøge sagen først. Du kan f.eks. undersøge, om problemet er beskrevet i vores "Spørgsmål og svar" (link?) og prøve at løse problemet ved hjælp af vejledningen.
Hvis du ikke selv kan løse problemet, skal du selvfølgelig ringe og fejlmelde dit produkt hos os på telefon 88 88 88 88.

Det vil være en stor hjælp for vores servicemedarbejdere, hvis du ved: Hvad får fejlen til at opstå? (Bestemte tastetryk, programmer m.m.  Er fejlen konstant eller periodisk?

Vores serviceafdelings åbningstider:

Mandag - torsdag: 8 - 18
Fredag:  8 - 18
Lørdag - søndag: 8 - 18

Luk

88 88 88 88

Skal vi ringe til dig? Bare skriv dine oplysninger her og angiv, hvornår det passer dig bedst.

kundeservice