88 88 88 88 - Vi sidder klar til at hjælpe

For Facit Bank A/S

1. Omfang

Nærværende lånebetingelser gælder for alle kreditaftaler indgået mellem dig og Facit Bank A/S.

Du har ved underskrivelse af kreditaftalen med NemID accepteret nærværende lånebetingelser, som en del af aftalegrundlaget mellem dig og Facit Bank A/S. Desuden indgår Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger, Tilmelding til Betalingsservice, Samtykker og accept samt vilkår om netbank i aftalegrundlaget.

Afvigelser til lånebetingelserne skal være skriftligt aftalt, og i tilfælde af uoverensstemmelse mellem lånebetingelserne og din kreditaftale, vil kreditaftalen have forrang.

Facit Bank A/S yder ved indgåelsen af kreditaftalen ikke finansiel rådgivning og påtager sig derfor ikke noget ansvar i forbindelse hermed.

Har du tilkøbt forsikring i forbindelse med indgåelsen af kreditaftalen, henvises du til de specifikke vilkår gældende for forsikringen samt til forsikringsudbyderen.

 

2. Acceptfrist

Den udleverede kreditaftale, anses som et tilbud fra Facit Bank A/S til dig. Tilbuddet bortfalder senest 30dage efter udleveringen, såfremt du ikke forinden har underskrevet kreditaftalen med NemID og returneret den til Facit Bank A/S.

 

3. Forudsætninger

Kreditvurdering: Facit Bank A/S er i henhold til lovgivningen forpligtet til forud for fremsendelse af lånetilbud at foretage en kreditvurdering af dig. Vil du ikke give de til brug for kreditvurderingen nødvendige og korrekte oplysninger, kan Facit Bank A/S afvise din låneansøgning.
Kreditvurdering kan endvidere finde sted løbende under låneforholdet, såfremt Facit Bank A/S finder det nødvendigt. Vil du ikke give de til brug for den løbende kreditvurdering nødvendige og korrekte oplysninger, betragtes dette som misligholdelse af kreditaftalen jf. pkt. 10.2.

Hvidvask: Facit Bank A/S er i henhold til lovgivningen forpligtet til forud for udbetaling af lånet at indhente og kontrollere dine personoplysninger, herunder tjek af PEP – og sanktionslister. Giver du ikke de nødvendige korrekte oplysninger, vil Facit Bank A/S ikke udbetale lånet.
Facit Bank A/S er endvidere forpligtet til løbende at indhente og kontrollere dine personoplysninger, herunder tjek af PEP – og sanktionslister. Giver du ikke de nødvendige korrekte oplysninger, betragtes dette som misligholdelse af kreditaftalen jf. pkt. 10.2.

Persondataoplysninger (GDPR): Se pkt. 19.

ÅOP: ÅOP-beregningen i kreditaftalen er lavet under forudsætning af at der betales via Betalingsservice.

 

4. Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde kreditaftalen inden for 14 dage fra underskrivelsen, hvormed du modtog information om fortrydelsesretten. Hvis fortry¬del¬sesfristens sidste dag falder på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovs¬dag, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen den følgende hverdag.

Du anbefales at gøre fortrydelsesretten gældende skriftligt ved at sende en mail til facitbank@facitbank.dk inden fristens udløb.

Fortrydelsen er alene gyldig, såfremt du tilbagebetaler lånebeløbet sammen med påløbne renter hurtigst muligt og senest 30 dage efter du har meddelt Facit Bank A/S at du vil fortryde. Påløbne renter opgøres pr. dag fra udbetalingsdagen og til tilbagebetaling finder sted og fremgår af din kreditaftale samt pkt. 7 3. afsnit (renters rente) i lånebetingelserne.

 

5. Indbetalinger

Lånet skal tilbagebetales som angivet i kreditaftalen.
Sidste rettidige betalingsdag er den sidste bankdag i måneden. Lørdage, søn- og helligdage, Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag samt dagen efter Kristi Himmelfartsdag er ikke bankdage.

Betalinger tilmeldes som udgangspunkt til Betalingsservice. Trækkes betalingen ikke automatisk fra Betalingsservice tilsendes du mod gebyr et indbetalingskort. (se prislisten på facitbank.dk).

Du kan til enhver tid anmode om omkostningsfrit at få tilsendt en amortiseringsplan. Amortiseringsplanen er kun gældende indtil næste ændring af rente eller andre forhold jf. kreditaftalen.

Indbetalinger fra dig på lånet anvendes til nedskrivning af Facit Bank A/S´ tilgodehavende i følgende dækningsrækkefølge: gebyrer - renter – andre omkostninger, og derefter til dækning af afdrag på lånet m.v.

Indbetalinger tilskrives lånet samme bankdag som beløbet modtages.

Indbetalinger der overstiger Facit Bank A/S´ tilgodehavende forrentes ikke.

Alle indbetalinger på din konto, sker med forbehold af, at Facit Bank A/S modtager beløbet. Forbeholdet gælder, selvom det ikke er nævnt i kvittering eller anden meddelelse om indbetalingen. Facit Bank A/S kan tilbageføre beløb, der er indsat på din konto ved en åbenlys fejl, f.eks. hvis det samme beløb indsættes to gange.

 


6. Udbetalinger

Udbetaling af lånebeløbet sker til en dansk bankkonto oplyst af dig i låneansøgningen samt i tilfælde af refinansiering af din gæld hos andre låneudbydere til en af dig/eller låneudbyderen oplyst dansk bankkonto.

Udbetaling sker snarest muligt efter at Facit Bank A/S har modtaget alle de for oprettelse af låneforholdet nødvendige og korrekte oplysninger, og endelig kreditvurdering er godkendt.

Udbetalinger tilskrives lånet samme dag, som de foretages.

I tilfælde af misligholdelse er Facit Bank A/S berettiget til at kræve omkostninger betalt, herunder til rykkerskrivelser, adressesøgning, inkasso, retsafgifter samt juridisk bistand i øvrigt. Disse beløb tilskrives lånet.

Desuden kan Facit Bank A/S kræve yderligere betaling uden varsel ved ændringer i skatter og afgifter, kreditpolitisk regulering, eller andet pålagt af myndighederne.

Der kan ikke tilknyttes betalingsaftaler eller lign. på konti i Facit Bank A/S.

 

7. Renter

Renten er variabel, og den på underskriftstidspunktet gældende rentesats fremgår af kreditaftalen.

På facitbank.dk findes den til enhver tid gældende rentesats.

Renten tilskrives ultimo hver måned (rentes rente), og beregnes dagligt af den til enhver tid værende restgæld inklusiv forfaldne renter og gebyrer samt eventuelle rentebærende omkostninger.

Facit Bank A/S kan bestemme, at renter under et vist beløb bortfalder eller videreføres til næste termin.

 

7.1 Ændring af rente uden varsel

Facit Bank A/S kan uden varsel, ændre rentesatser på udlån, hvis:

• ændringen er til fordel for dig,
• på grund af udefrakommende forhold som Facit Bank A/S ikke har indflydelse på og som har betydning for Facit Bank A/S, bl.a. når der sker:

o inden- eller udenlandske ændringer i penge- eller kreditpolitik, som påvirker det almindelige renteniveau,

o anden udvikling i det almindelige renteniveau, f.eks. på penge- og obligationsmarkederne, eller

o ændringer i skatter og afgifter.

 

7.2 Ændring af rente med 1 måneds varsel

Facit Bank A/S kan med 1 måneds varsel, sætte rentesatser op på lån, hvis:

• der sker ændringer i de forhold, som individuelt blev lagt til grund ved fastsættelsen af dine rente- og gebyrvilkår, eller
• der sker ændringer i markedsmæssige eller konkurrencemæssige forhold i ind- og udland,
• Facit Bank A/S ændrer sin generelle rente- og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde, f.eks. for at øge indtjeningen eller opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af Facit Bank A/S´ ressourcer eller kapacitet.

 

7.3. Ændring af ydelse

Ved ændring af renten på lån indeholder den skriftlige besked også oplysninger om eventuelle ændringer af fremtidige betalingers størrelse, antal eller hyppighed, idet Facit Bank A/S er berettiget til at ændre ydelsernes størrelse, antal eller hyppighed eller en kombination heraf.


8. Gebyrer

På facitbank.dk findes de til enhver tid gældende gebyrsatser.

 

8.1 Ændring af gebyr uden varsel

Facit Bank A/S kan uden varsel indføre og sætte gebyrer op hvis:

ændringen er til fordel for dig
der er tale om enkeltstående ydelser
der er tale om en ny kreditaftale.


8.2 Ændring af gebyrer med 1 måneds varsel

Facit Bank A/S kan af samme årsager som angivet i pkt. 7.2 ændre eller indføre nye gebyrer i eksisterende kreditaftaler med et varsel på 3 måneder.

9. Opsigelse – indfrielse før tid

Du kan til enhver tid opsige kreditaftalen uden varsel, samt helt eller delvist indfri kreditaftalen.

Facit Bank A/S kan opsige kreditaftalen med 1 måneds varsel. Ved Facit Bank A/S´ opsigelse har du krav på en skriftlig saglig begrundelse.

Ved opsigelse uanset årsag forfalder restgælden inklusiv forfaldne renter, gebyrer og omkostninger til omgående betaling. Beløbet opgøres pr. indfrielsesdagen.

 

10. Misligholdelse

I tilfælde af opsigelse på grund af misligholdelse jf. pkt. 10.1. og 10.2 forfalder restgælden inklusiv forfaldne renter, gebyrer og omkostninger til omgående betaling. Beløbet opgøres pr. indfrielsesdagen.

 

10.1 Betalingsmisligholdelse

Facit Bank A/S kan med 10 dages varsel opsige kreditaftalen til indfrielse på grund af betalingsmisligholdelse, såfremt ydelser, renter eller afdrag ikke betales senest på forfaldstidspunktet,

 

10.2 Anden misligholdelse

Facit Bank A/S kan opsige kreditaftalen uden varsel på grund af misligholdelse, såfremt:


a. du misligholder andre aftaler af enhver art indgået med Facit Bank A/S, Facit Bank A/S´ koncernforbundne selskaber, samt 3C RETAIL A/S og DER A/S,

b. du udsættes for individuel retsforfølgning i form af udlæg eller arrest,

c. du tages under rekonstruktions- eller konkursbehandling eller indleder akkorderings- eller gældssaneringssag,

d. du afgår ved døden,

e. du tager fast ophold uden for landets grænser, og der ikke forinden er truffet aftale om lånets afvikling,

f. du skifter bopæl uden at meddele dette skriftligt til Facit Bank A/S senest 14 dage efter,

g. du har tilbageholdt, tilbagekaldt, fortiet eller afgivet urigtige oplysninger om dine økonomiske forhold, idet det betragtes som en svigtende forudsætning for Facit Bank A/S´ lånetilbud,

 

 

10.3 Inkasso og tvangsfuldbyrdelse

Ved manglende betaling vil Facit Bank A/S´ tilgodehavende om nødvendigt blive inddrevet ved retslig inkasso, og kan uden yderligere domserhvervelse inddrives på baggrund af nærværende lånaftale, idet kreditaftalen er et gældsbrev, som kan tjene som grundlag for umiddelbar tvangsfuldbyrdelse jf. Retsplejelovens § 478, stk. 5.

Fastslås skyldforholdet ved dom eller i fogedretten forbeholder Facit Bank A/S sig at indberette navn og adresse på dig til RKI Kredit Information A/S, Debitorregistret A/S og eventuelle andre kreditoplysningsbureauer.

 

11. Morarenter

Ved forsinket betaling skal du betale morarente. Morarente beregnes med samme rentesats som den på kreditaftalen aftalte og til enhver tid gældende kreditrente. Morarenten tilskrives månedligt (renters rente).

For rentefrie kreditaftaler gælder dog at disse forrentes med morarente jf. Rentelovens §5 (procesrente).

Facit Bank A/S kan til enhver tid vælge at standse rentetilskrivningen på misligholdte fordringer administrativt og regnskabsmæssigt. Hvis rentetilskrivningen standser, og det ikke er efter aftale med dig, betyder det ikke, at Facit Bank A/S giver afkald på at få forrentet sit krav og at kræve dækning for senere påløbne omkostninger. Dette gælder, selv om der på et kontoudskrift eller lignende står, at rentetilskrivningen er standset.

Yderligere oplysning om morarente fås på facitbank.dk.

 

12. Rykkergebyrer m.v.

Ved forsinket betaling kan Facit Bank A/S kræve gebyrer for at udsende rykkerbreve, påkravsskrivelse samt dækning af udgifter til adressesøgning, juridisk bistand og øvrige omkostninger ved inkassation m.v.

Yderligere oplysning om rykkergebyrer mv. fås på facitbank.dk.

 

13. Aftalt rente- eller afdragsfrie måneder

Såfremt der er aftalt rente- eller afdragsfrie måneder skal det fremgå særskilt af kreditaftalen.

For at bibeholde en rentefriperiode, skal du betale i henhold til kreditaftalen. Ved misligholdelse bortfalder vilkårene om rentefrihed, og rentetilskrivning påbegyndes straks.

Om morarentesatsen se pkt. 11, andet afsnit.

 

14. Kommunikation

Du er forpligtet til at underrette Facit Bank A/S om ændringer i dit navn, adresse, telefonnummer og/eller mailadresse.

Facit Bank A/S indgår aftaler og kommunikerer på dansk.

Du modtager som udgangspunkt alle udskrifter, meddelelser, aftaler og vilkår m.v. fra Facit Bank A/S elektronisk i din netbank. uanset om der i aftaler og vilkår m.v. anvendes udtryk som skriftligt, brev m.v. Elektroniske breve og dokumenter har samme retsvirkning, som var de modtaget med almindelig post.

Du kan indgå aftale med Facit Bank A/S om, at meddelelser og aftaler m.v. tilsendes på papir, men det kan være forbundet med gebyr. Facit Bank A/S kan altid beslutte at sende meddelelser, aftaler, vilkår m.v. på papir. Du betaler ikke gebyr, hvis Facit Bank A/S på eget initiativ fremsender meddelelser eller aftaler m.v. på papir.

Facit Bank A/S kan desuden kommunikere med dig via den af dig oplyste mailadresse.

 

15. Erstatningsansvar

Facit Bank A/S er erstatningsansvarlig, hvis banken på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Facit Bank A/S kan ikke gøre erstatningsansvarlig for eventuelle følgeskader, som følge af at lånet ikke bliver udbetalt uanset af hvilken årsag.

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Facit Bank A/S ikke ansvarlig for tab, som skyldes:


• nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Facit Bank A/S selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne,


• svigt i Facit Bank A/S´ strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og hacking).


• strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Facit Bank A/S selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Facit Bank A/S,

• andre omstændigheder, som er uden for Facit Bank A/S´ kontrol.

Facit Bank A/S´ ansvarsfrihed gælder ikke, hvis


• Facit Bank A/S burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet


• lovgivningen under alle omstændigheder gør Facit Bank A/S ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet.

 

16. Modregning

Facit Bank A/S kan uden forudgående meddelelse modregne ethvert forfaldent tilgodehavende hos dig i ethvert tilgodehavende, som du har eller får hos Facit Bank A/S.

Facit bank giver besked ved modregning.

 

17. Overdragelse

Facit Bank A/S er berettiget til at overdrage sit tilgodehavende jf. kreditaftalen til tredjemand. En sådan overdragelse fritager dig ikke fra at betale jf. kreditaftalens betingelser.

 

18. God skik

Efter bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder skal Facit Bank A/S oplyse om modtagelse af provisioner eller andet vederlag ved formidling af produkter og ydelser.

Oplysninger om samarbejdspartnere og modtagelse af provisioner fås på facitbank.dk.

19. Persondataoplysninger

I henhold til persondatalovgivningen har Facit Bank A/S pligt til at oplyse dig om bl.a. hvilke typer af personoplysninger, der behandles, med hvilket formål behandlingen sker, samt hvem oplysningerne videregives til.

Foruden nedenstående korte sammenfatning kan du læse vores fulde persondatapolitik på facitbank.dk/persondatapolitik.

 

19.1 Oplysninger:

For at Facit Bank A/S kan betjene dig, indsamles en del oplysninger, der kan bruges til at identificere dig, herunder, navn, adresse og CPR-nr., indtægtsforhold, bolig- og beskæftigelsesforhold, dit formål med låneforholdet – med det formål at tilbyde finansielle ydelser. Behandlingen består af kundeadministration, kreditvurdering, markedsføring, risikostyring og opfyldelse af forpligtelser i henhold til lovgivningen.

Alle oplysninger behandles fortroligt. Oplysninger om dig videregives kun med dit samtykke, eller når Facit Bank A/S er forpligtet eller berettiget hertil i henhold til lovgivningen.

Den dataansvarlige er: Facit Bank A/S. Facit Bank A/S´ databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på 63113900 og/eller e-mail facitbank@facitbank.dk.

Du har afgivet kreditsamtykke i låneansøgningen og/eller kreditaftalen, hvorefter Facit Bank A/S indhenter oplysninger fra tredjemænd, herunder, men ikke begrænset til andre pengeinstitutter, Det Centrale Personregister, Facit Bank A/S´ koncernforbundne selskaber, 3C Retail og DER A/S, kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Facit Bank A/S opdaterer oplysningerne løbende.

Når Facit Bank A/S beder om oplysninger, er det frivilligt, om du vil afgive dem. Hvis du ikke ønsker at afgive oplysningerne til Facit Bank A/S, kan det dog betyde, at Facit Bank A/S ikke kan betjene dig yderligere

 

19.2 Opbevaring af person- og kundeoplysninger

Facit Bank A/S opbevarer dine oplysninger, så længe der er et formål med opbevaringen.

Efter hvidvasklovgivningen opbevares oplysninger i mindst 5 år efter kundeforholdets ophør. Og i henhold til bogføringsloven i 5 år.

For at sikre sig mod svig gemmer Facit Bank A/S oplysninger, som du har givet Facit Bank A/S med henblik på at opnå et kundeforhold, i op til to år – selvom kundeforholdet ender med ikke at blive etableret.

 

19.3 Grundlag for behandling af dine personoplysninger

For at være kunde hos Facit Bank A/S er du forpligtet til at give Facit Bank A/S en række oplysninger. Grundlaget for Facit Bank A/S´ behandling og videregivelse kan være aftale, samtykke, legitim interesse samt lovgivning, herunder:

Lov om finansiel virksomhed
Betalingsloven
Bogføringsloven
Hvidvaskloven
Kreditaftaleloven
Skattekontrolloven
Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven

19.4 Indsigt i dine personoplysninger

Indenfor lovgivningens rammer og andre vægtige hensyn kan du få indsigt i, hvilke oplysninger Facit Bank A/S behandler om dig.

 

19.5 Indsigelse mod behandling

Du kan gøre indsigelse mod behandlingen, ukorrekthed og relevans af oplysningerne. Du kan endvidere kræve begrænsning til opbevaring. Alle forhold skal afvejes i henhold til gældende lovgivning og Facit Bank A/S´ legitime interesse i at fastholde oplysningerne.

 

19.6 Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis du har givet samtykke til behandling af oplysninger, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke berøre lovligheden af behandling, der er foretaget inden tilbagetrækning af samtykke. En tilbagekaldelse kan betragtes som misligholdelse af kreditaftalen jf. pkt. 10.2, idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for opfyldelse af kreditaftalen.

 

20. Markedsføring

Du modtager kun nyhedsbreve og markedsføring pr. mail, når du har givet samtykke hertil i forbindelse med underskrivelse af låneansøgning og/eller kreditaftale.

Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at rette henvendelse til Facit Bank A/S eller via linket i mailen.

 

21. Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over Facit Bank A/S, skal du i første omgang kontakte og tlf.nr. 63113900.

Hvis du herefter fortsat er uenig i Facit Bank A/S behandling af din henvendelse eller resultatet heraf, kan du kontakte den klageansvarlige i Facit Bank A/S på mail klageansvarlig@facitbank.dk

Fører henvendelsen ikke til en tilfredsstillende løsning, kan du vælge at indbringe din klage for Det Finansielle Ankenævn, Store Kongensgade 62, 2. sal, 1264 København K, tlf. 35 43 63 33, www.fanke.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Klage indgives på http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal Facit Bank A/S e-mail adresse klageansvarlig@facitbank.dk angives.

Endvidere kan du klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for klageløsning, Carl Jakobsens Vej 35, 2500 Valby, www.forbrug.dk

Klager vedrørende Facit Bank A/S overholdelse af den finansielle lovgivning kan indbringes for Finanstilsynet. Se kontaktinfo i pkt. 22.

Klager over Facit Bank A/S behandling af personoplysninger kan indbringes for Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, tlf. 33 19 32 00, www.datatilsynet.dk.

Vedrører klagen et forsikringsprodukt henvises du til forsikringsudbyder jf. forsikringsaftalen.

 


22. Tilsyn

Facit Bank A/S har tilladelse som pengeinstitut FT-nr. 6612.

Facit Bank A/S er undergivet tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, tlf. nr. 33 55 82 82, www.finanstilsynet.dk.

 

23. Lovvalg og værneting

Retlige tvister mellem Facit Bank A/S og dig afgøres efter dansk ret og ved en dansk domstol.

 

24. Ændring af lånebetingelserne

Facit Bank A/S kan ændre lånebetingelserne uden varsel, når det er til fordel for dig. Øvrige ændringer kan ske med 2 måneders varsel.

Oplysning om ændring af lånebetingelserne sker via netbanken samt på facitbank.dk.

 

25. Kontaktinformationer

Facit Bank A/S
CVR-nr.40236546
Tlf.nr.: 63113900
Mailadresse: facitbank@facitbank.dk.
Adresse; Østre Stationsvej 1, 5000 Odense C,

Velkommen til kundeservice

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål. Klik på den kategori, dit spørgsmål handler om.

Vi har åbent døgnet rundt

Det er helt enkelt at bestille hos L'EASY – bare ring til os på telefon 88 88 88 88 eller bestil direkte i webshoppen. 

Vores telefoner er åbne alle ugens 7 dage fra kl. 8 - 18 i hverdagene og 10 - 18 i weekender. Efter kl. 18 kan du lægge en besked, så kontakter vi dig hurtigst muligt. Vores webshop er åben døgnet rundt – så her kan du bestille, præcis når det passer dig!

Bestil på telefonen

Når du ringer 88 88 88 88, kan du vælge, hvilken afdeling du vil i kontakt med. Tryk 1, hvis du vil tale med en salgskonsulent.

Salgskonsulenten hjælper med at finde det produkt, der passer bedst til dig. Du kan bestille med det samme, og I aftaler også, hvornår Peter skal levere og installere dine varer.

Bestil i webshoppen

I vores webshop kan du stille og roligt finde de produkter, du søger. Bestil ved at trykke ”Læg i indkøbskurv” og følg vejledningen. Det er helt enkelt – og du kan hele tiden se, hvor langt du er i bestillingsprocessen.

Du har ikke købt noget, før du trykker ”Godkend” på sidste side i bestillingsprocessen. Du kan også altid slette de varer, du har lagt i din indkøbskurv.

Vi ekspederer som udgangspunkt din bestilling samme dag, vi modtager den. Når du bestiller i webshoppen, kontakter vi dig efterfølgende for at aftale, hvornår Peter skal levere og installere dine varer.

Vi leverer selvfølgelig hurtigst muligt, og sammen finder vi det tidspunkt, der passer dig bedst.

Vi leverer til alle brofaste områder i Danmark.

Luk

Hvornår passer det dig?

Uanset hvordan du bestiller og betaler - så aftaler vi et tidspunkt, hvor Peter leverer og installerer dine varer. Vi leverer hurtigst muligt, og sammen med dig finder vi den tid, der passer bedst.

Du betaler et leverings- og installationsgebyr på kr. 195-795. Hvis du køber flere produkter ad gangen, betaler du naturligvis kun ét gebyr - det dyreste - og sparer de øvrige.

Vi leverer til alle brofaste områder i Danmark.

Vi leverer direkte hjem til dig

Du slipper for at tænke på hjemtransport – vi leverer direkte hjem til dig. 

Når Peter kommer, kører han varerne ind, pakker dem ud og installerer dem til bestående lovlige installationer. Peter tager emballagen med retur – og hvis du ønsker det, tager han også dit gamle produkt med, så du sparer en tur på genbrugsstationen.

Du skal selv være hjemme, når Peter kommer – og hvis du har valgt at købe med finansiering, vil vi bede dig om at have følgende klar:
- Foto ID (kørekort, pas e. lign.)
- Sygesikringsbevis

Du kan også selv afhente dit køb

Du kan spare gebyret til levering og installering, hvis du selv henter dit køb på et af vores tre lagre i Odense, Brøndby eller Hobro.

Hvis du selv vil hente dit køb, skal du bestille på telefon 88 88 88 88 og aftale med salgskonsulenten, hvor og hvornår du helst vil hente.

Lageradresser:


Rødovre
Krondalsvej 7
2610 Rødovre


Hobro
Tåsingevej 12B
9500 Hobro

 

Fredericia
Krogsagervej 50
7000 Fredericia

Luk

Betalingsformer

Hos L'EASY bestemmer du selv, hvordan du vil betale. Du kan vælge mellem:
- Kontant betaling, hvor du betaler hele beløbet på én gang.
- Finansiering, hvor du deler betalingen over en længere periode.
- Leje, hvor du kan returnere produktet, når du ikke længere har brug for det. Går produktet i stykker i lejeperioden, reparerer eller ombytter vi produktet uden merpris.

Kontant betaling

Du kan vælge at betale kontant – altså hele beløbet på én gang.
Vores kontantpriser er opgivet ekskl. levering og installation, men du betaler også et leverings- og installationsgebyr på kr. 195-795. Hvis du køber flere produkter ad gangen, betaler du naturligvis kun ét gebyr - det dyreste - og sparer de øvrige.

Leje fra 6 mdr.

Du kan også leje produkter hos L'EASY, og hos os er den korteste lejeperiode kun 6 måneder. Det er dog ikke alle typer produkter, vi lejer ud. Se, om der er opgivet en lejepris på det produkt, du ønsker at leje, eller ring til os på 88 88 88 88 og hør nærmere. Lejepriser er inkl. levering og installation. Der kommer et oprettelsesgebyr oveni.

Luk

Fortrydelsesret

Hvis du skifter mening eller fortryder dit køb, har du altid 14 dages fortrydelsesret fra leveringstidspunktet. Du skal bare kontakte os, så afhenter vi produktet. Vi kræver blot, at produktet returneres i samme stand, som det blev leveret.

Hvis tilbehøret til lyd- eller billedoptagelser er taget i brug, kan det dog IKKE returneres. Der skal derfor betales et beløb, som dækker værdien af tilbehøret. Beløbet kan du få oplyst på telefon 88 88 88 88.

På mobiltelefoner og mobilabonnementer vil der i nogle tilfælde være andre regler i forbindelse med fortrydelsesret. Se betingelser i forbindelse med dit mobilabonnement eller mobiltelefon.

Spørgsmål til brugen af dit produkt?

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du bruger dit produkt, er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan også ringe direkte til vores leverandørers telefonsupport, hvor der sidder produktuddannede medarbejdere klar til at hjælpe dig.

Bemærk – du kan ikke fejlmelde dit produkt hos leverandørerne, men du kan få hjælp til brugen af produktet.

Du kan finde en liste over leverandørernes telefonsupport her.

Problemer med dit produkt?

Hvis du oplever fejl eller problemer med dit produkt, vil vi meget gerne hjælpe dig. Men bemærk - måske kan du spare både tid og penge ved at undersøge sagen først. Du kan f.eks. undersøge, om problemet er beskrevet i vores "Spørgsmål og svar" (link?) og prøve at løse problemet ved hjælp af vejledningen.
Hvis du ikke selv kan løse problemet, skal du selvfølgelig ringe og fejlmelde dit produkt hos os på telefon 88 88 88 88.

Det vil være en stor hjælp for vores servicemedarbejdere, hvis du ved: Hvad får fejlen til at opstå? (Bestemte tastetryk, programmer m.m.  Er fejlen konstant eller periodisk?

Vores serviceafdelings åbningstider:

Mandag - torsdag: 8 - 16
Fredag:  8 - 15

Luk

88 88 88 88

Skal vi ringe til dig? Bare skriv dine oplysninger her og angiv, hvornår det passer dig bedst.

kundeservice